جراحی شکستگی بینی

جراحی شکستگی بینی

شایع ترین نوع شکستگی صورت، شکستگی بینی است؛ به هرگونه شکستگی یا ترکی که در قسمت استخوانی بینی ایجاد گردد شکستگی بینی می گویند. یکی از روش های درمان آن بسیار موثر و نتیجه بخش است ، جراحی شکستگی بینی می باشد. این نوع عمل

ادامه مقاله