جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی با هدف باز کردن مجاری هوایی بینی که در اثر کج بودن تیغه بینی یا همان سپتوم بسته شده اند صورت گرفته و به موجب آن هیچ تغییری در ظاهر بینی ایجاد نمی شود. تیغه بینی که در اصطلاح به آن سپتوم

ادامه مقاله