تغذیه بعد از جراحی بینی - دکتر ربانه رجبی نژاد

تغذیه بعد از جراحی بینی

وقتی برای جراحی بینی اقدام می کنیم ، خود فرایند عمل ، یک داستان است و بحث تغذیه بعد از جراحی بینی ، داستانی دیگر که هر کدام در جایگاه خود اهمیت ویژه ای دارند چون تاثیر قابل ملاحظه ای روی نتیجه عمل بر جای

ادامه مقاله